Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

OWS oraz formularze

DEFINICJE

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Elmark Spółka jawna Jędrzejewska, ul. Lubelska 45, 10-410 Olsztyn.
 2. Sprzedający – Elmark Spółka jawna Jędrzejewska z siedzibą w Olsztynie, wpisana do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000229056.
 3. Dostawca – dostawca Sprzedającego
 4. Dowód dostawy – pokwitowanie podpisane przez odbiorcę przy dostawie.
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień.
 6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia.
 7. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji, identyfikacji Kupującego w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu rejestracji Kupującego.
 8. Login – adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
 9. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.sklepautomatyka24.pl; www.radarautomatyki.pl; za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz dokonać zakupu w Sklepie.
 10. Doręczenie OWS – następuje z chwilą przesłania oferty i akceptacji jej warunków, OWS dostępne jest pod adresem elektronicznym:
 • sklepautomatyka24.pl;
 • radarautomatyki.pl.
 1. Akceptacja OWS – następuje z chwilą akceptacji oferty jak i z chwilą złożenia zamówienia, zawarciem umowy kupna -sprzedaży.
 2. Strony – za strony uważa się Sprzedającego i Kupującego.
 3. Towar – produkty i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
 4. Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie indywidualnych ustaleń na piśmie.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
 6. Dostawa – dostarczenie towarów lub usług pod wskazany adres z zamówienia, lub do siedziby firmy.
 7. Zamówienie – akceptacja oferty Sprzedającego lub czynności mające na celu zamówienie Towarów, powzięcie zobowiązań wynikających z Umowy w szczególności zapłatę za dostarczone Towary przez Sprzedającego.
 8. Kupujący – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokonująca Zamówienia w celu zakupu Towarów.
 9. Reklamacja – roszczenie zgłoszone w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. Formularz reklamacji- – dokument wypełniany przez Kupującego, który jest sposobem zgłoszenia reklamacji, a co za tym idzie akceptacji i przystąpienia do procedury reklamacyjnej.
 11. Dokument zwrotu- dokument wypełniany przez Kupującego w przypadku dokonywania zgłoszenia zwrotu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa podstawowe warunki transakcji handlowych dotyczących sprzedaży towarów i usług przez Elmark Spółka jawna Jędrzejewska z siedzibą w Olsztynie i ich nabywania przez Kupującego;
 2. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty Sprzedawcy i każdego cennika Sprzedawcy, skierowanego do Kupującego.
 3. Jeżeli umowa zawarta na piśmie pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym nie stanowi inaczej, zastosowanie mają postanowienia OWS, stanowiące integralną część umowy.
 4. Przystąpienie przez Kupującego do współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację OWS, przez Kupującego.
 5. Niniejszy dokument należy interpretować w całości. Wszelkie warunki inne niż opisane w OWS muszą być uprzednio uzgodnione i zatwierdzone na piśmie przez obydwie strony pod rygorem nieważności i jako takie mają też one pierwszeństwo przed OWS.
 6. Warunki handlowe Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy, o ile są zgodne z OWS. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy OWS, a warunkami handlowymi Kupującego, zastosowanie mają niniejsze OWS.
 7. Komunikacja pomiędzy stronami będzie odbywać się w języku polskim, jeżeli strony zgodnie nie postanowią inaczej.

OFERTA

 1. Sprzedawca przedstawia swoje towary na stronie internetowej www.skleautomatyka24.pl, www.radarautomatyki.pl, w katalogach towarów, ulotkach, reklamach itd. Publikacje te nie stanowią jednak oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Mają one wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Ceny podane w cennikach mogą w dowolnym czasie zostać zmienione przez Sprzedawcę.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia należy składać w formie pisemnej u upoważnionego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy, za pośrednictwem sklepu internetowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedstawiciela handlowego.
 2. Kupujący zobowiązany jest przekazać pełne dane Sprzedającemu potrzebne do wystawienia dokumentów sprzedaży.
 3. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy wszelkie informacje potrzebne do realizacji zamówienia. W przypadku podania nieprawidłowego lub niepełnych danych technicznych towaru (tj. numer katalogowy, typ i opis) realizacja zamówienia niezgodnego z jego oczekiwaniami spoczywa po stronie Kupującego oraz go obciąża w tym zakresie.
 4. Jeżeli zostało złożone zamówienie w ramach którego wystawiana jest faktura pro forma, Sprzedający składa zamówienie u dostawców dopiero po otrzymania wpłaty dokonanej przez Kupującego na wskazany rachunek bankowy.
 5. W przypadku zamówień na ilości kabli i przewodów niezgodnie ze standardowymi jednostkami pakunkowymi Sprzedający może doliczyć do ceny dodatkowe koszty wynikające z konieczności zniszczenia odcinka standardowego. Koszty takie zostaną podane na żądanie Kupującego. W przypadku akcesoriów minimalna ilość sprzedażna wynosi jedno opakowanie danego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle w formie elektronicznej informację o przystąpieniu do realizacji złożonego zamówienia.
 7. Sprzedawca ma prawo żądania wykazania umocowania osoby podpisanej w imieniu Kupującego na potwierdzeniu zamówienia lub żądania potwierdzenia przez odpowiednio osobę umocowaną do reprezentacji Kupującego złożenia potwierdzenia zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia przez Kupującego czynności jak wyżej, w terminie 3 dni od daty żądania, Sprzedawca ma prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów oraz zobowiązań.
 8. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest dodatkowo brak przeterminowanych płatności Kupującego względem Sprzedawcy.
 9. Sprzedający może uzależnić dostawę Towaru od dokonania przez Kupującego przedpłaty, częściowej przedpłaty, bądź uiszczenia zaliczki na zamówiony Towar, o ile postanowienie takie wynika z informacji przekazanej przez Sprzedawcę Kupującemu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nadmiernego utrudnienia lub uniemożliwienia sprzedaży przez siłę wyższą, niezależną od Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania.

KREDYT KUPIECKI

 1. Sprzedający dopuszcza udzielenie Kredytu Kupieckiego Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą, z którym Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych. Udzielenie Kredytu Kupieckiego upoważnia do dokonywania u Sprzedającego zakupów z odroczonym terminem płatności. Kredyt Kupiecki stanowi odnawialny limit środków, wyrażony w ustalonej przez Strony walucie, do którego wysokości Kupujący może dokonywać zakupów u Sprzedającego z odroczonym terminem płatności.
 2. Udzielenie Kredytu Kupieckiego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie uzgodnień Stron w tym zakresie, w którym Strony ustalą dokładne zasady udzielenia Kredytu Kupieckiego, jego wysokość oraz walutę i sposób zabezpieczenia.
 3. Udzielenie Kredytu Kupieckiego może być poprzedzone weryfikacją ryzyka i zdolności kredytowej Kupującego, dokonaną przez Sprzedającego lub podmiot działający na zlecenie Sprzedającego. Sprzedający może w każdym czasie żądać od Kupującego złożenia wyjaśnień w tym zakresie lub przedłożenia stosownych dokumentów.
 4. Sprzedający może uzależnić udzielenie Kredytu Kupieckiego od ustanowienia zabezpieczenia. Zabezpieczeniem Kredytu Kupieckiego lub konkretnej Umowy może być gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie instytucji finansowej lub poręczenie osoby trzeciej zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Warunki gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub warunki poręczenia muszą być zaakceptowane przez Sprzedającego i bez jego zgody nie mogą być zmienione.
 5. Udzielenie Kredytu Kupieckiego w przypadku przewidzianym w pkt. 5.4. może nastąpić tylko i wyłącznie po przekazaniu Sprzedającemu oryginału dokumentu gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub innego, zaakceptowanego przez Sprzedającego, dokumentu zabezpieczenia.

Wygaśnięcie ustanowionego zabezpieczenia Kredytu Kupieckiego powoduje natychmiastową utratę możliwości korzystania z Kredytu Kupieckiego. W takim przypadku Kredyt Kupiecki uznaje się za cofnięty z chwilą wygaśnięcia zabezpieczenia, zaś płatności za towar zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, stają się wymagalne z dniem następującym po dniu, w którym ustanowione zabezpieczenie wygasło.

SKLEP INTERNETOWY

 1. Rejestracja Konta wymaga od Kupującego zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Sklepie, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych.
 2. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są wyłącznie dla Kupującego oraz dla Sprzedawcy.
 3. Konto przypisane jest Kupującemu, który wprowadził w toku rejestracji swoje dane i jest dostępne wyłącznie dla tego Kupującego po zalogowaniu się na nim, po uprzednim podaniu odpowiedniego Loginu i Hasła. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym także za wszelkie treści zamieszczane przez te osoby trzecie na Koncie i przy jego użyciu, a w szczególności za złożone Zamówienia i zawarte Umowy kupna sprzedaży.
 4. Kupujący dokonując wyboru miejsca dostawy Towarów pod wskazany przez niego adres zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
 5. Kupujący, który występuje o wystawienie faktury VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do podania numeru NIP, celem sporządzenia stosownego dokumentu.
 6. Kupujący może złożyć Zamówienie – według wyboru – poprzez Konto po jego zarejestrowaniu i zalogowaniu się na nie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła lub też bez rejestracji po wprowadzeniu swoich danych na stronie Sklepu. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w terminie 7 dni licząc od momentu ich doręczenia. Usługi Sklepu mogą być niedostępne dla Nabywców podczas okresowej konserwacji Sklepu oraz w razie jego awarii.
 7. W celu złożenia Zamówienia Kupujący – poprzez dostęp do Sklepu:
 8. wpisuje wymagane w formularzu dane adresowe,
 9. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 10. wybiera sposób dostarczenia Towaru,
 11. wybiera sposób dokonania płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie,
 12. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce dostarczenia Towaru, danych Kupującego oraz ceny za Towar oraz formy dokonania płatności,
 13. potwierdza zapoznanie się oraz przyjęcie do stosowania postanowień OWS, w tym także zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami na temat przetwarzania danych osobowych Kupującego.
 14. Zaznacza opcję „Zamawiam”. Sprzedawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedawcy.
 15. Kupujący ma prawo anulować Zamówienie dotyczące Towaru do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, tj. do chwili otrzymania od Sprzedawcy informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia
 16. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną: poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), albo
 17. zaproponuje Kupującego anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia, a w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone.
 18. W terminie dwóch (2) kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Kupujący może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Kupującego i uważane będzie za niezłożone.
 19. Sprzedawca potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia, wysyłając do Kupującego na wskazany adres e-mail informację o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 20. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia. Za dzień doręczenia ww. wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub przy jego modyfikacji.
 22. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu, które zostały zgłoszone przez Nabywców.
 23. Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Kupującego w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia Sprzedawca może określić wyłącznie szacunkowy czas realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca ze swojej strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i przygotowany do załadunku.

REZYGNACJA, ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 1. W przypadku gdy zamówienie zostało już częściowo lub w całości zrealizowane Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia. Koszty będą naliczane procentowo w zależności od stopnia realizacji zamówienia.
 2. Kupujący ma prawo anulować Zamówienie dotyczące Towaru do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, tj. do chwili otrzymania od Sprzedawcy informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia
 3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), albo
 4. zaproponuje Kupującemu anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia, a w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone.
 5. W terminie dwóch (2) kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Kupujący może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Kupującego i uważane będzie za niezłożone.

WYDANIE TOWARU, TRANSPORT, ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Wydanie towaru następuje z chwilą przyjęcia go przez przewoźnika. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje Sprzedającego do wystawienia faktury VAT.
 2. Koszty dostawy towaru obciążają Kupującego.
 3. Sprzedający dopuszcza dokonanie częściowej dostawy, jednakże wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym jego warunków.
 4. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego rozładowania towaru.
 5. Warunki dostawy są uzgadniane przy składaniu zamówienia.
 6. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby/ podmiotu gospodarczego upoważnionej/ego do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię i nazwisko (przy podmiocie gospodarczym jego nazwę, dokładny adres jak i osobę upoważnioną z danymi kontaktowymi). W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej Kupujący nie może podnieść zarzuty wobec Sprzedającego, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
 7. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 8. Dostawa kabli i przewodów może mieć odchylenie +/- 5% zamówionej ilości. Towary wykonane specjalnie według wymogów klienta zostaną dostarczone w odcinkach, w jakich zostały wytworzone, zależenie od wahań podyktowanych okolicznościami technicznymi produkcji.
 9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienie Kupujący powinien podczas rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 10. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia, domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w dokumencie dostawy.
 11. Sprzedający ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotów towarów od Kupującego jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sprzedającego. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
 12. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 13. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy.
 14. Jeżeli Kupujący uzgodnił ze Sprzedającym odbiór własny, ma obowiązek odebrania zamówionego towaru w wyznaczonym terminie.
 15. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
 16. W przypadku umieszczenia towaru w magazynie Sprzedającego na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest może być zobowiązany do zapłaty Sprzedającego wynagrodzenia (składowego) w wysokości 50 złotych netto za każdy dzień przechowania.
 17. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

TERMIN DOSTAWY

 1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub dostawcy.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. Sprzedający powiadomi o tej zmianie Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidziane wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Sprzedającego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.


 

WARUNKI ZAPŁATY

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 2. przelew;
 3. gotówka.
 4. Jeżeli należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.
 5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 6. Wszelkie wystawione przez Sprzedającego rachunki i faktury Kupujący winien regulować w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
 7. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do Sprzedającego jakiekolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością Sprzedającego. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec Sprzedającego do złożenia stosownego oświadczenia, najpóźniej w momencie dokonania potrącenia.
 8. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
 9. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, Sprzedający ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych za każdy dzień zwłoki.
 10. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego i wysłania ich pocztą elektroniczną lub na adres wskazany przez Kupującego.
 11. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty przekraczającym termin 14 dni, Sprzedający ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności niniejszej wierzytelności.
 12. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności, Sprzedający ma prawo zlecić windykację zewnętrznej firmie na koszt Kupującego, a także wysyłać wezwania do zapłaty i kosztami odzyskiwania należności obciążyć Kupującego w zryczałtowanej kwocie stanowiącej równowartość kwoty
 13. 40 euro- gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 14. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 15. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych
 16. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz Sprzedającego stosownego zabezpieczenia.
 17. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Sprzedający może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego.

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

 1. Własność przechodzi na Kupującego:
 2. przy zakupie gotówką – z chwilą dokonania zapłaty w kasie Sprzedającego.
 3. przy płatności przelewem – z chwilą wpływu środków płatniczych na konto Sprzedającego.
 4. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu towar stanowi własność Sprzedającego i może być przez niego odebrany, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie.
 5. Oświadczenie Sprzedającego lub umowa pisemna między stronami może ustalać inne terminy przeniesienia własności.

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczanego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu na adres e-mail: reklamacje@elmarkasp.pl
 2. Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnymi dokumentami (list przewozowy, świadectwo jakości, protokołem szkody sporządzony przez przewoźnika, zdjęcia towaru itp.). Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.
 3. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania formularza reklamacji.
 4. Jeżeli Towar zakupiony przez Kupującego– konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcę jest niezgodny z umową, Kupujący taki może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 5. Towar Kupujący odsyła do Sprzedającego na własny koszt.
 6. Zgłoszenie wad ilościowych, jakościowych towaru nie uprawnia Kupującego do potrąceń czy wstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru.
 7. Zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
 8. W przypadku sprzedaży na rzecz Kupujących nie będących Konsumentami lub indywidualnymi przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający nie udziela gwarancji na towary będące przedmioty sprzedaży.
 10. Gwarancje mogą udzielić wyłącznie producenci towarów, zgodnie z procedurą przez nich przewidzianą:
 11. W zakresie kupujących, którzy są Konsumentami powyższe jest możliwe po złożeniu przez kupującego formularza reklamacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do OWS.
 12. W zakresie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami powyższe jest możliwe po złożeniu przez Kupującego formularza reklamacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do OWS.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący, który jest Konsumentem lub indywidualnym przedsiębiorcą, może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu zgodnie z załącznikiem nr 2 do OWS.
 2. W zakresie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami zwrot towaru jest możliwy wyłączenie po wyrażeniu przez Sprzedającego wyraźnej zgody w tym zakresie oraz złożeniu przez Kupującego formularza o zwrocie zgodnie z załącznikiem nr 3 do OWS
 3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być:
 4. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: Elmark Spółka jawna Jędrzejewska, ul. Lubelska 45,
  10-410 Olsztyn z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;
 5. sporządzone w formie elektronicznej na dokumencie zwrotu , który to wzór stanowi załącznik do OWS i przesłane na adres e-mail: reklamacje@elmarkasp.pl; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar z dokumentem zwrotu oraz potwierdzeniem sprzedaży na następujący adres: Elmark Spółka jawna Jędrzejewska, ul. Lubelska 45, 10-410 Olsztyn, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
 7. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Kupującemu uiszczone od Kupującego płatności za Towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach umów:
 10. a) o świadczenie usług, jeżeli kupujący został poinformowany przez sprzedającego o tym, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci on prawo do odstąpienia od umowy i wyraził na to zgodę;
 11. b) których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym, niezależnym od sprzedającego, i która może ulec zmianie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. c) których przedmiotem jest produkt stworzony według indywidualnego zamówienia Kupującego;
 13. d) których przedmiotem są produkty, które przez wzgląd na swój charakter po dostarczeniu do Kupującego zostają połączone z innymi rzeczami w sposób nierozłączny;
 14. e) licencje.

KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania zamówienia przez Kupującego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego zamówienia.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Elmark Spółka jawna Jędrzejewska, ul. Lubelska 45, 10-410 Olsztyn.
 2. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, jej rozliczenia oraz ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) a także do ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 3. Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Sprzedający może angażować do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, dystrybucyjne, wsparcie IT).
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory z kupującymi będącymi przedsiębiorcami wynikające ze stosowania OWS lub umowy kupna-sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 2. W kwestiach nienormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.